പ്രധാന പരിസ്ഥിതി ദിനങ്ങൾ| പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ

പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളിൽ (Kerala PSC) ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി ദിനങ്ങൾ


ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം എന്നാണ്? ഫെബ്രുവരി 2


ലോക വന്യജീവി ദിനം എന്നാണ്?
മാർച്ച് 3


ലോക വനദിനം എന്നാണ്?
മാർച്ച് 21


ലോക ഭൗമദിനം എന്നാണ്?
ഏപ്രിൽ 22


അന്തർദേശീയ ജൈവവൈവിധ്യദിനം എന്നാണ്?
മെയ് 22


ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ്?
ജൂൺ 5


ലോക സമുദ്രദിനം എന്നാണ്?
ജൂൺ 8


ലോക കടുവ ദിനം എന്നാണ്?
ജൂലൈ 29


ലോക ആനദിനം എന്നാണ്?
ഓഗസ്റ്റ് 12


ലോക മൃഗ ദിനം എന്നാണ്
ഒൿടോബർ 4


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.