ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുല്ലമ്പാറ ( തിരുവനന്തപുരം)


ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്?

കിളിമാനൂർ (തിരുവനന്തപുരം)


ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹൈടെക് ISO സർട്ടിഫൈഡ് വില്ലേജ് ഓഫീസ്?

കവന്നൂർ


ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ്?

പൊന്നാനി


ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി?

നെടുങ്കയം


ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ സൈബർ പാർക്ക്?

UL സൈബർ പാർക്ക് (കോഴിക്കോട്)


ഇന്ത്യയിലെ നൂറുശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്?

നിലമ്പൂർ


ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജൻഡർ പാർക്ക്?

തന്റേടം ജൻഡർ പാർക്ക് (കോഴിക്കോട്)


ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കായി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ

സഹജ് ഇന്റർനാഷണൽ (കൊച്ചി)


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.