സാഹിത്യകാരന്മാരും വിശേഷണങ്ങളും

കേരള വ്യാസൻ – കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ


കേരള വാത്മീകി – വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ


കേരള കാളിദാസൻ – കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ


കേരളപാണിനി – എ ആർ രാജരാജവർമ്മ


കേരള ഓർഫ്യൂസ് – ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള


കേരള മോപ്പസാങ് – തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള


കേരള ചോസർ – ചീരാമൻ


കേരള സൂർദാസ് – പൂന്താനം


കേരള സ്പെൻസർ – നിരണത്ത് രാമപ്പണിക്കർ


കേരള തുളസിദാസ് – വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്


കേരള സ്കോട്ട് – സി വി രാമൻപിള്ള


ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ-കാളിദാസൻ


Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.