നിഷാൻ-ഇ-പാക്കിസ്ഥാൻ

പാക്കിസ്ഥാനിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ പുരസ്കാരം ഏത്?

നിഷാൻ -ഇ – പാകിസ്ഥാൻ

‘നിഷാൻ ഇ പാക്കിസ്ഥാൻ’ ബഹുമതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത്?

1957 മാർച്ച്- 19

‘നിഷാൻ ഇ പാക്കിസ്ഥാൻ’ ബഹുമതി നേടിയ ഏക ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്?

മൊറാർജി ദേശായി (1990)

ഭാരതരത്നം, നിഷാൻ -ഇ- പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവ നേടിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആര്?

മൊറാർജി ദേശായി

ഭാരതരത്നം, നിഷാൻ- ഇ -പാകിസ്ഥാൻ ഇവ രണ്ടും നേടിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ആര്?

നെൽസൺ മണ്ടേല

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.