കയ്യൂർ സമരം

ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും
ജന്മിത്തത്തിനും എതിരെ
കാസർകോഡ് ജില്ലയിലെ ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽപ്പെട്ട കയ്യൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന കർഷക സമരമാണ് കയ്യൂർ സമരം.
കയ്യൂർ സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് സുബ്ബരായൻ എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാര്യങ്കോട് പുഴയിൽ വീണ് മരിച്ചു തുടർന്ന് സമരത്തിന് പുതിയ ദിശ കൈവരുകയും ചെയ്തു. ഈ സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാലു സമര പ്രവർത്തകരെ 1943- മാർച്ച് 29- നു തൂക്കിലേറ്റി.


കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ഏത്?

1941 മാർച്ച് 28


കയ്യൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?

കാസർഗോഡ്


കയ്യൂർ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1943 മാർച്ച് 29- ന് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടവർ

മഠത്തിൽ അപ്പു,
പെഡോര കുഞ്ഞമ്പുനായർ, കോയിത്താട്ടിൽ ചിരുകണ്ഠൻ,
പള്ളിക്കൽ അബൂബക്കർ


കയ്യൂർ സമരത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന ലാത്തിച്ചാർജ്ജിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ?

സുബ്ബരായൻ


കാര്യംകോട് നദി ഏതു സംഭവം ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

കയ്യൂർ സമരം


കാര്യംകോട് നദി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്?

തേജസ്വിനി നദി


കയ്യൂർ സമരനായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള മുഖ്യമന്ത്രി?

ഇ കെ നായനാർ


കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിരസ്മരണ എന്ന കന്നഡ നോവൽ രചിച്ചത് ?

നിരഞ്ജന


കയ്യൂർ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ?

മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ


‘കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്?

വി വി കുഞ്ഞമ്പു


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.