ഇന്ത്യ ചരിത്രം| സിന്ധു നദീതടസംസ്കാരം

ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

ദ്രാവിഡർ


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടം?

BC 3000 -1500


സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്?

വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആര്?

സർ ജോൺ മാർഷൽ


സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ആര്?

ഭീഷ്മ സാഹ്നി (1921-ൽ)


ഹാരപ്പ, മോഹൻജദാരോ എന്നീ സിന്ധുനദീതട കേന്ദ്ര പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതു രാജ്യത്താണ്?

പാക്കിസ്ഥാൻ


പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം ഏത്?

മോഹൻജദാരോ


പാക്കിസ്ഥാനിലെ സഹിവാൾ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സിന്ധുനദീതട കേന്ദ്രം ഏത്?

ഹാരപ്പ


ഏറ്റവും വലിയ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം?

ഹാരപ്പ


മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരുടെ മല എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം ഏത്?

മോഹൻജദാരോ


മഹത്തായ പത്തായപുര, മഹത്തായ സ്നാനഘട്ടം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിന്ധുനദീതട കേന്ദ്രം ഏത്?

മോഹൻജദാരോ


മെലൂഹ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്താണ്?

നഗരാസൂത്രണവും നഗരവത്കരണവും


സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ഏറ്റവുമധികമുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശം ഏത്? ?

മെഡിറ്ററേനിയൻ


ഇഷ്ടിക പാകിയ വീഥികളും, ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇരുനില കെട്ടിടങ്ങളും, വ്യക്തമായ അഴുക്കുചാൽ സംവിധാനവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ സിന്ധുനദീതട കേന്ദ്രം ഏത്?

മോഹൻജദാരോ


ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന നദീതീരം?

രവി


ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രം?

ഹാരപ്പ


രണ്ടാമതായി കണ്ടെത്തിയ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രം?

മോഹൻജദാരോ


അവസാനമായി കണ്ടെത്തിയ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രം ഏതാണ്?

ധോളവീര


സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന പുരുഷ ദൈവം?

പശുപതി


സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീ ദൈവം?

മാതൃദേവത


ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന മോഹൻജദാരോ ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?

സിന്ധ് (പാക്കിസ്ഥാൻ)


പൂർവ്വ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാര അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്?

രൺഗപ്പൂർ


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന ഹാരപ്പ എവിടെയാണ്?

പഞ്ചാബ് (പാകിസ്ഥാനിലെ)


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് ആ പേര് നൽകിയത് ആര്?

സർ.ജോൺ മാർഷൽ


പശ്ചിമേഷ്യൻ (മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ) വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ലോത്തൽ, സുക്താഗെൽഡോർ


ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത്?

ഗുജറാത്ത്


സിന്ധു നദീതട നിവാസികളുടെ പ്രധാന ആരാധനാ മൂർത്തി?

മാതൃ ദേവതയും പശുപതി മഹാദേവനും


റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഏതു ആകൃതിയിലാണ്?

മട്ടകോൺ ആകൃതിയിൽ


പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര്?

ജി.എഫ്. ഡേൽസി


ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഉടലെടുത്തത് എന്തിൽ നിന്നാണ്?

സിന്ധു എന്ന പേരിൽ നിന്ന്


ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

സർ വില്യം ജോൺസ്


മോഹൻജൊദാരോയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത പ്രശസ്തമായ നിർമ്മിതി ഏത്?

മഹാസ്നാനഘട്ടം (ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്)


സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി സൂചന നൽകിയത്?

ചാൾസ് മേഴ്സൺ


ഇൻഡസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി?

സിന്ധു


ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നദി?

സിന്ധു


ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ എഴുത്ത് ലിപി?

ചിത്രലിപി


സിന്ധു നദീതട മുദ്രകൾ ലഭിച്ച പശ്ചിമേഷ്യൻ (മെസപ്പെട്ടോമിയൻ) നഗരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ഉർ, കിഷ്, ഉമമ, ലഗാഷ്, ടെൽഅസ്മർ


ബൻവാലി എന്ന സിന്ധുനദീതട കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?

ഹിസാർ ജില്ല (ഹരിയാന)


പാകിസ്ഥാനിലെ മൗണ്ട് ഗോമറി (സഹിവാൾ) ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം ഏത്?

ഹാരപ്പ


മനുഷ്യനും മൃഗവും ചേർന്ന ‘യൂണികോൺ’ എന്ന പ്രത്യേക രൂപത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നുവർ?

സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ


സിന്ധുനദീതട കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രധാന മനുഷ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

മെഡിറ്ററേനിയൻ ആൽപ്പിനോയിഡ്, പ്രോട്ടോ-ആസ്ട്രോലോയിഡ്, മംഗോളിഡ്


കാലിബംഗൻ എന്ന സിന്ധുനദീതട കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

രാജസ്ഥാൻ


വീടുകളോടും ചേർന്ന് കിണറുകളും തടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഓട സംവിധാനവും കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശം?

കാലിബംഗൻ


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ ലോത്തൽ കണ്ടെത്തിയത്?

എസ്.ആർ.റാവു (1957)


സ്ത്രീയേയും പുരുഷനേയും ഒന്നിച്ച് അടക്കം ചെയ്തതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ച പ്രദേശം?

ലോത്തൽ


ചെസ്സ് ബോർഡ്, ചെമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച നായ തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ നിന്ന്?

ലോത്തൽ


സിന്ധു നദീതട കാലത്ത് ഒഴുകിയിരുന്നതും എന്നാലിപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിലായി എന്നു കരുതുന്നതുമായ നദി?

സരസ്വതി


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ ബാൻവലി കണ്ടെത്തിയത്?

ആർ.എസ്.ബിഷ്ട് (1973)


ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും നില നിന്നിരുന്ന ഹാരപ്പൻ നഗരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ദെസിൽപ്പൂർ,രോജ്ഡി, സുർക്കോറ്റാഡ


ഹാരപ്പൻ ഖനനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ തലവൻ?

സർ.ജോൺ മാർഷൽ


രാജസ്ഥാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം ഏത്?

കാലിബംഗൻ


മനുഷ്യന്റെ ചിതാഭസ്മം അടക്കം ചെയ്ത പേടകങ്ങൾ ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന്?

സുക്താഗെൽഡോർ


ഋഗ്വേദത്തിൽ ‘ഹരിയുപ്പട്ട ‘ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത്?

ഹാരപ്പ


ഏകീകൃത ജലസേചന സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം ?

ധോളവീര


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ ധോളവീര കണ്ടെത്തിയത്?

ആർ.എസ്.ബിഷ്ട് (1990-91)


സിന്ധു നദീതട നഗരങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ ?

വീടുകളോട് ചേർന്നു കിണറുകൾ,
ചുടുകട്ടകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ, മികച്ച റോഡ് സംവിധാനം.ഓട സംവിധാനം


സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ കാലിബംഗൻ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന നദീതീരം?

ഘഗാർ നദി


കാലിബംഗൻ നശിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം ?

ഘഗാർ നദിയിലെ വരൾച്ച


സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്?

സപ്തസൈന്ധവദേശം


മുത്ത് നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഹാരപ്പൻ നഗരം ഏത്?

ചാൻഹുദാരോ


കാസ്പിയൻ കടലിനടുത്തുനിന്നും ബി സി 1500-ൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നവർ?

ആര്യന്മാർ


ആര്യന്മാരുടെ വരവാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര് ?

മോർട്ടിമർ വീലർ


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരമായ ചാൻഹുദാരോ കണ്ടെത്തിയത്?

എം.ജി. മജുംദാർ (1931)


ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുഭാഗത്ത് കാണുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം ഏതാണ്?

ജമ്മുവിലെ മാണ്ട


ഹാരപ്പൻ എഴുത്ത് വിദ്യ അറിയപ്പെടുന്നത്?

ബോസ്ട്രോഫിഡൺ


ഹരിയാനയിലെ ഹിസാർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സിന്ധുനദീതട കേന്ദ്രം ഏത്?

ബനവാലി


ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം?

ഗുജറാത്തിലെ ദെയ്മാബാദ്‌


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ രൂപാർ കണ്ടെത്തിയത്?

വൈ.ഡി.ശർമ (1955)


ചെമ്പ് നിർമ്മിതികൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം?

ഹാരപ്പ


മെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാർ ഹാരപ്പയെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ?

മെലൂഹ


ഇന്ത്യയിൽ ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് രൂപാർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ?

പഞ്ചാബ്


സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ മിത്തൻ ഏതു നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

യമുന


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ സുർകോതാഡ കണ്ടെത്തിയത്?

ജഗത്പതി ജോഷി (1972)


സിന്ധു നദി വഴിമാറി ഒഴുകിയതാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവർ ?

സർ ജോൺ മാർഷൽ, ലാംബ്രിക്


മേൽ പട്ടണം (സിറ്റാഡൽ) ഇല്ലാത്ത ഹാരപ്പൻ നഗരം ഏത്?

ചാൻഹുദാരോ


മെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാർ സിൻഡം എന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്?

പരുത്തി


സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ ലോത്തൽ ഏതു നദീതീരത്ത്?

സബർമതിയുടെയും ഭോഗ്വയുടെയും സംഗമതീരത്ത്


ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇരുനിലക്കെട്ടിടങ്ങളും,ചുട്ട ഇഷ്ടിക പാകിയ വഴികളും, വ്യക്തമായ അഴുക്കുചാൽ സംവിധാനവുമുള്ള സിന്ധുനദീതട കേന്ദ്രം?

മോഹൻജൊദാരോ


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ രൺഗപ്പൂർ കണ്ടെത്തിയത്?

എം.എസ്. വാട്സ് (1931)


തീ പടർന്നതിനെ തുടർന്ന് നശിച്ചുപോയ ഹാരപ്പൻ നഗരം ഏത്?

കോട്ട് സിജി


ഗുജറാത്തിലെ റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ കണ്ടെത്തിയ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം?

ധോളവീര


സിന്ധുനദീതട നിവാസികൾക്ക് പരിചയമില്ലാതിരുന്ന കാർഷിക വിള ഏത്?

കരിമ്പ്


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ തുറമുഖ നഗരം ഏത്?

ലോത്തൽ


ബലൂചിസ്ഥാനിലെ ദസ്ത നദീതീരത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗം?

സുക്താഗെൽഡോർ


മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നായയെ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ തെളിവ് ലഭിച്ചത്?

രൂപാറിൽ നിന്ന്


ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചത് ആര്?

അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ് ഹാം


സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ ബാൻവാലി ഏതു നദീതീരത്താണ്?

സരസ്വതി


ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഗോതമ്പ്, ബാർലി


സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ മോഹൻജൊദാരോ കണ്ടെത്തിയത്?

ആർ.ഡി. ബാനർജി (1922)


കുശവന്റെ ചക്രം ഏത് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗം?

സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം


വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴുകിപോയി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം?

മോഹൻജൊദാരോ


കാലിബംഗൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം?

കറുത്ത വളകൾ


ശിവലിംഗാരാധനയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി തെളിവ് ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന്?

ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന്


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ കാലിബംഗൻ കണ്ടെത്തിയത്?

എ. ഘോഷ് (1953)


സിന്ധു നദീതടസംസ്കാരമായ കോട്ട്സിജി ഏതു നദീതീരത്താണ്?

സിന്ധു


സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ തുറമുഖ നഗരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ലോത്തൽ, സുക്താഗെൽഡോർ, ബാലകോട്ട്


നഗരത്തെ ചുറ്റി കോട്ടകളും, ഗേറ്റ് സംവിധാനവും സുരക്ഷാ സംവിധാനവുമുണ്ടായിരുന്ന സിന്ധു നദീ തട കേന്ദ്രം?

ധോളവീര


പരുത്തി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രാചീന ജനവിഭാഗം?

സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ


സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ ചാൻഹുദാരോ ചെയ്യുന്ന നദീതീരം?

സിന്ധു


ഒട്ടകത്തിന്റെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം?

കാലിബംഗൻ


സിന്ധു നദീതടകേന്ദ്രമായ അമ്രി കണ്ടെത്തിയത്?

എം.ജി. മജുംദാർ (1929)


നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വെങ്കല പ്രതിമ ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന്?

മോഹൻജൊദാരോ


‘മരിച്ചവരുടെ കുന്ന്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം?

മോഹൻജൊദാരോ


തടിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഓട സംവിധാനം കണ്ടെത്തിയ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം ?

കാലിബംഗൻ


ഗുജറാത്തിലെ ബോഗ്വനദി തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സിന്ധുനദീതട കേന്ദ്രം ?

ലോത്തൽ


പാകിസ്ഥാനിലെ ലാർക്കാന ജില്ലയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന സിന്ധുനദീതട കേന്ദ്രം?

മോഹൻജൊദാരോ


സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ അളവ് തൂക്ക ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അടിസ്ഥാന സംഖ്യ ഏതായിരുന്നു ?

16


സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ സുത്കാഗെൽഡോർ കണ്ടെത്തിയത്?

ഔറൽ സ്റ്റെയ്ൻ (1927)


സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ മൃതദേഹങ്ങൾ പെട്ടിയിൽ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവ് ലഭിച്ചത് എവിടെനിന്ന്?

ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന്


ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് ?

1861


ഹാരപ്പൻ മുദ്രകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകൾ ഏത്?

സ്റ്റിയറ്റൈറ്റ്


ഏതു നദീതീരത്താണ് മോഹൻജൊദാരോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

സിന്ധു


കൊട്ടാരസാദൃശ്യമുള്ള ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്ന നഗരം ഏത്?

മോഹൻജൊദാരോ


ഏറ്റവും ചെറിയ ഹാരപ്പൻ നഗരം ഏതാണ്?

ചാൻഹുദാരോ


ഏതു നദീതീരത്താണ് കാലിബംഗൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

സരസ്വതി, ലഹാർ


ഹാരപ്പയെ ആദ്യമായി ഖനനം ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയത് ആര്?

ദയ്റാം സാഹ് നി


ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന നദീതീരം ഏത്?

രവി


ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആര്?

കാനിങ് പ്രഭു


സിന്ധു നദീതടസംസ്കാരമായ കോട്ട്സിജി കണ്ടെത്തിയത്?

ഗുറൈ (1935)


സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം?

കാള


സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ഇണക്കി വളർത്തിയിരുന്ന മൃഗം?

നായ


സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾക്ക് അറിവില്ലായിരുന്ന മൃഗം?

കുതിര


സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്ന ലോഹം ഏത്?

ഇരുമ്പ്


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.