ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ

കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക്

അസം


കൻഹ നാഷണൽ പാർക്ക്

മധ്യപ്രദേശ്


ജിം കോർബെറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക്

ഉത്തരാഖണ്ഡ്


ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക്

ജമ്മു കാശ്മീർ


ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക്

കർണാടക


ഗീർ നാഷണൽ പാർക്ക്

ഗുജറാത്ത്


സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക്

കേരളം


ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക്

കേരളം


ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ|GK MalayalamLeave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.