നദികളും അപരനാമങ്ങളും

ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം –
ദാമോദർ

അസമിന്റെ ദുഃഖം –
ബ്രഹ്മപുത്ര

ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം –
മഹാനദി

ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം –
കോസി

ജൈവ മരുഭൂമി –
ദാമോദർ

ചുവന്ന നദി –
ബ്രഹ്മപുത്ര

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.