നദികളും അപരനാമങ്ങളും

ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം – ദാമോദർ


അസമിന്റെ ദുഃഖം – ബ്രഹ്മപുത്ര


ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം – മഹാനദി


ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം – കോസി


ജൈവ മരുഭൂമി – ദാമോദർ


ചുവന്ന നദി – ബ്രഹ്മപുത്ര


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.