കേരളത്തിലെ പക്ഷിസങ്കേതങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ


1. മംഗളവനം സംരക്ഷണകേന്ദ്രം എറണാകുളം


2. കുമരകം പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കോട്ടയം


3. ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം പാലക്കാട്


4. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം എറണാകുളം


5. അരിപ്പ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം


6. കടലുണ്ടി ഭക്ഷ്യസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട്


7. പക്ഷിപാതാളം പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം വയനാട്


കേരളത്തിലെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ|GK Malayalam


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.