കേരളം ഏറ്റവും വലുത്, ഏറ്റവും ചെറുത്

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ? പാലക്കാട്


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല? ആലപ്പുഴ


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് ?
പെരിയാർ


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്?
മംഗളവനം


കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല ഏതാണ് ?
മലപ്പുറം


കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ?
വയനാട്


കേരളത്തിൽ വനപ്രദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ജില്ല ഏത് ?
ഇടുക്കി


കേരളത്തിൽ വനപ്രദേശം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഉള്ള ജില്ല ഏത് ?

ആലപ്പുഴ


കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള ജില്ല ഏത് ?
കണ്ണൂർ


കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽത്തീരമുള്ള ജില്ല ഏത് ?
കൊല്ലം


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ?
ശാസ്താം കോട്ട


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം ?
പൂക്കോട് തടാകം


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ?

ഇടുക്കി


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി ?
കല്ലട


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട്?
മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട്


പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം ഏതാണ് ?
പാലക്കാട് ചുരം


കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തടാകം ?
പൂക്കോട്


കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം ?
ലാറ്ററൈറ്റ്


ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് ?
ഇടുക്കി


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി?
ആനമുടി


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ദ്വീപ് ?

കുറുവ ദ്വീപ്


കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് ?

ഇടുക്കി


കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ?
കണ്ണൂർ


കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് ?
മുഴപ്പിലങ്ങാട്


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ?

വയനാട്


ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജില്ല ?
കാസർഗോഡ്


കേരളത്തിൽ നദികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏത് ?
കാസർഗോഡ്


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ ?

വേമ്പനാട് കായൽ


കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റാടിഫാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെ ?
കഞ്ചിക്കോട്


കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ?
ജലവൈദ്യുതി


കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പട്ടണം ?
കോഴിക്കോട്


കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി ?

പെരിയാർ


കേരളം ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും ചെറുത്|GK Malayalam


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.