കയ്യൂർ സമരം

Advertisements

ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും
ജന്മിത്തത്തിനും എതിരെ
കാസർകോഡ് ജില്ലയിലെ കയ്യൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന കർഷക സമരമാണ് കയ്യൂർ സമരം.
കയ്യൂർ സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് സുബ്ബരായൻ എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും സമരത്തിന് പുതിയ ദിശ കൈവരുകയും ചെയ്തു. ഈ സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാലു സമര പ്രവർത്തകരെ 1943- മാർച്ച് 29- നു തൂക്കിലേറ്റി.


കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ഏത്?

1941 മാർച്ച് 28


കയ്യൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?

കാസർഗോഡ്


കയ്യൂർ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1943 മാർച്ച് 29- ന് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടവർ

മഠത്തിൽ അപ്പു,
പെഡോര കുഞ്ഞമ്പുനായർ, കോയിത്താട്ടിൽ ചിരുകണ്ഠൻ,
പള്ളിക്കൽ അബൂബക്കർ


കയ്യൂർ സമരത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന ലാത്തിച്ചാർജ്ജിൽ വധിക്കപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ?

സുബ്ബരായൻ


കയ്യൂർ സമരം നടന്ന നദീതീരം?

കരിയങ്കോട് നദി


കരിയങ്കോട് നദി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്?

തേജസ്വിനി നദി


കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രി?

ഇ കെ നായനാർ


കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ?

നിരഞ്ജന


Advertisements

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Malayalam QuizDownload PDF of this Quiz?
error: Content is protected