വിഷു ചൊല്ലുകൾ

1. വിഷു കണ്ട രാവിലെ വിത്തിറക്കണം 2. കാണാത്ത വിഷുക്കിളിക്ക് കൺനിറയെ പൂവ് 3. കൊന്ന പൂക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ മരുതു പൂക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി 4. വിഷുക്കണിയെന്നാൽ ഉഷക്കണിതന്നെ 5. വിഷുവില്ലാത്തവന് വിഷമം വിധി വിഷു താണ്ടിയാൽ വിഷമം താണ്ടി 6. വിഷുവെള്ളരി വടക്കോട്ട് വിഷുത്തിരി പടിഞ്ഞാട്ട് വിഷുപ്പുടവ കിഴക്കോട്ട് വിഷമങ്ങൾ തെക്കോട്ട്