കൃഷി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ | കൃഷിച്ചൊല്ലുകൾ

Advertisements

കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ.

1. വിത്തുഗുണം പത്തു ഗുണം.

2. ഞാറില്ലെങ്കിൽ ചോറില്ല.

3. മുളയിലറിയാം വിള.

4. പത്തായമുള്ളിടം പറയും കാണും.

5. ഇരുമുറി പത്തായത്തിൽ
ഒരു മുറി വിത്തിന്.

6. കളപറിച്ചാൽ കളം നിറയും.

7. വിത്തിനൊത്ത വിള.

8. പത്തായം പെറും ചക്കി കുത്തും അമ്മ വെക്കും ഉണ്ണി ഉണ്ണും.

9. വിത്തായം ചെന്നാൽ പത്തായം നിറയും.

10. കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും.

11. വിത്തില്ലാതെ ഞാറില്ല.

12. അടുത്ത് നട്ടാൽ അഴക് അകലെ നട്ടാൽ വിളവ്.

13. വിത്തു കുത്തി ഉണ്ണരുത്.

14. പത്തായത്തിൽ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലി വയനാട്ടിൽ നിന്നും വരും.


Advertisements

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Malayalam QuizDownload PDF of this Quiz?
error: Content is protected