Jawaharlal Nehru Quiz

Jawaharlal Nehru Quiz (ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ക്വിസ്) in Malayalam 2021| ശിശുദിന ക്വിസ്

Get free Jawaharlal Nehru Quiz and ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനം എന്നാണ്? 1889 നവംബർ 14 ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ…

2 months ago