ഭാഷകൾ

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ഭാഷകൾ എത്ര?

22


ഭാഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത്?

ഫിലോളജി


ഇന്ത്യയിൽ ക്ലാസിക്കൽ പദവി ലഭിച്ച ഭാഷകൾ എത്ര?

6


ഇന്ത്യയിൽ ക്ലാസിക്കൽ പദവി ലഭിച്ച ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

തമിഴ് (2004), സംസ്ക്യതം (2005),
കന്നട, തെലുങ്ക് (2008), മലയാളം (2013), ഒഡിയ (2014)


ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ?

മാൻഡരിൻ (ചൈനീസ്)


ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ഹിന്ദി, ബംഗാളി, തെലുങ്ക്


ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ എത്ര ഭാഷകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്?

17


ഏറ്റവും കൂടുതൽ പദ സമ്പത്തുള്ള ഭാഷ ഏത്?

ഇംഗ്ലീഷ്


സംഘകാല ക്യതികൾ രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ ഏത്?

തമിഴ്


ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏക വിദേശ ഭാഷ ഏത്?

നേപ്പാളി


ബുദ്ധമത ക്യതികൾ രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ ഏത്?

പാലി


മുഗളന്മാരുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതായിരുന്നു?

പേർഷ്യൻ


യേശുക്രിസ്തു ആശയവിനിമയം നടത്തിയ ഭാഷ ഏതായിരുന്നു?

അരാമിക്


ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറുടെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയി രിക്കുന്ന ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്


ഗുപ്തന്മാരുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതായിരുന്നു?

സംസ്ക്യതം


ഏറ്റവും വലിയ ക്യത്രിമ ഭാഷ ഏത്?

എസ്പെരാന്റോ


അശോകന്റെ ശിലാശാസനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏത്?

പ്രാക്യത്


Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.